Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

0875 4224 500
Reposted fromerotyzm erotyzm viaWorldOfSex WorldOfSex
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viadojenka dojenka

December 28 2018

5564 86ab
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viav2px v2px
6202 5110
Reposted fromjerzjezy jerzjezy viainzynier inzynier
8167 c68b 500
Reposted fromcleanout cleanout viainzynier inzynier
8141 70e9 500
Reposted fromcleanout cleanout viainzynier inzynier

Użytkownicy  platformy mikrobloggingowej SOUP.IO! Zupa żyje! 
Oto instrukcja, jak naprawić wyświetlanie zupy i przywrócić dzięki temu jej funkcjonalność.

Napraw swoją zupę tym sposobem!

1. Uruchom Notatnik jako ADMINISTRATOR (ważne)
2. Naciśnij: Plik -> Otwórz
3. Wklej ścieżkę do pliku:
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
(powinno zadziałać na większości windowsów- jeśli nie działa, trzeba wygooglać lokalizację pliku np. hasłem "hosts file")
4. Otwórz plik; na końcu dokumentu tekstowego (w nowej linijce) wklej to:
77.244.254.19 static.soup.io
5. Zapisz plik (jeśli nie chce się zapisać, to znaczy że wykonano punktu nr 1)
6. Zaloguj się na swoją zupę (lub odśwież stronę). Znów wygląda normalnie i da się repostować? Gratulacje! Udało się!
7. Przekaż tę wiadomość dalej innym użytkownikom soup.io!
8. Ciesz się kreatywną prokrastynacją!


Oryginalna instrukcja w języku angielskim:
HOW TO FIX YOUR SOUP.IO
1. Launch Notepad as Administrator (Start -> type "Notepad" -> right click -> "Run as Administrator".) 
THIS IS IMPORTANT - if you run the Notepad normally you won't be able to save the file.
2. Press "File" -> "Open"
3. In the "File Name" field enter the path below:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

(note: this may be different depending on the version of Windows you're using - just Google for "hosts file" if the following path doesn't work)

4. At the end of the file (in a new line) paste the following.

77.244.254.19 static.soup.io

5. Save the file. If you can't save the file you're most likely not running Notepad as an Administrator. Refer to step 1. 
6. Go to your soup profile (in the browser) and press Ctrl+R. If it looks normal - congratulations, you did it! 
7. REPOST / TELL EVERYONE YOU KNOW ABOUT THIS GUIDE.
8. Enjoy your unf*cked soup!

http://www.wykop.pl/ramka/4697753/jak-naprawic-soup-io-diy-instrukcja/?fbclid=IwAR2GDGLnzTcy_jY90LkGrxl78uIBH2eAOQxf3TNnDm7dw_u_q9T2FrJkHW8
Reposted bye-modalna-art e-modalna-art
5666 2241
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viasosen sosen
5991 7ddd 500
Reposted fromgplyr gplyr viatomesh tomesh

November 02 2018

5172 274f 500
Reposted fromsavatage savatage
5197 5b0e 500
Reposted fromsavatage savatage
5217 0b6c 500
Reposted fromsavatage savatage
5219 0973
Reposted fromsavatage savatage
5220 ceef 500
Reposted fromsavatage savatage
5222 8bf8 500
Reposted fromsavatage savatage
5223 eb78 500
Reposted fromsavatage savatage
5225 9b7c 500
Reposted fromsavatage savatage
5226 84a6 500
Reposted fromsavatage savatage
5227 573b
Reposted fromsavatage savatage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl